+421 910 973 020

info@diapra.sk

0 ks 0.00 €


Alternatívne riešenie sporov

 

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov (§3 zákona - osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR a zároveň je ním aj SOI, ÚRSO a iné) so žiadosťou o nápravu pri vybavení reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva a to v prípade, že sa domáhal vyššie uvedeného u predajcu a ten na žiadosť spotrebiteľa neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania alebo na ňu odpovedal zamietavo. 

Samotný návrh, ktorý podáva spotrebiteľ musí mať zákonné náležitosti, pričom ak takéto náležitosti mať nebude, návrh odmietne.

 

Čo je výsledkom alternatívneho riešenia sporu? 

Výsledkom je buď dohoda strán, pokiaľ strany majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu alebo odôvodnené stanovisko, pokiaľ strany nenašli zmierlivé riešenie a subjekt alternatívneho riešenia sporu na základe predložených materiálov odôvodnene zistí, že boli porušená práva spotrebiteľom vydá nezáväzné odôvodnené stanovisko, ktoré doručí stranám sporu.